• آخرین بروز رسانی : 1400/04/29

اهدا کنندگان زندگی

 

 

اهداي خون به عنوان «خالص ترين» نمونه رفتار انسان دوستانه در جامعه بوده و اهداكنندگان داوطلب، انسانهايي كه بي هيچ چشمداشتي، ايثارگرانه خون خود را به بيماران مي بخشند تا قطره قطره زندگي را به كام بيماران بنشانند، به زيباترين شكل ممكن درخدمت جامعه انساني برآمده اند. 

سازمان انتقال خون به عنوان يك نقطه پيوند بين اهداكنندگان خون و بيماران نيازمند به خون يا فراورده هاي خوني به خوبي به ارزش اين عمل انساني واقف و هميشه درصدد تشكر و قدرداني از اهداكنندگان بوده است. لذا دراين برهه برآن شديم تا ركورد داران اهداي خون كشور را شناسايي و نام اين عزيزان را جاوداني نمائيم؛ باشد كه جوانان و فرزندان اين مرز و بوم گام در راه اين عزيزان نهاده و درخدمت رساني به بيماران كوشا باشند.

اهدا کننده خون اولین بار : اهدا کننده ای که برای اولین بار در یکی از مراکز انتقال خون موفق به اهدای خون می شود و سابقه هیچگونه اهدای خون قبلی ندارد

اهدا کننده خون با سابقه : اهدا کننده ای که سابقه اهدای خون دارد اما از آخرین اهدای خون او بیش از یکسال می گذرد، به عبارت دیگر اهدا کننده ای که در دوره زمانی 12 ماهه ، کمتر از 2 بار خون اهدا می نماید .

اهدا کننده خون مستمر : اهدا کننده ای که در یک دوره 12 ماهه حداقل 2 بار موفق به اهدای خون شده باشد .

  آقایان خانم ها  
کارت سفید 2 تا 9 بار اهداء  2 تا 7 بار اهداء  
 کارت سبز  10 تا 24 بار اهداء  8 تا 14 بار اهداء  
 کارت قرمز  25 تا 49 بار اهداء  15 تا 39 بار اهداء  
 کارت نقره ای  50 تا 99 بار اهداء  40 تا 69 بار اهداء  
 کارت طلائی  100 بار اهداء به بالا  70 بار اهداء  به بالا     

 
اهدا کنندگان می توانند کلیه مدارک و کارت های خون اهدائی مربوط به سال 87 به قبل یا اهدای خون در سایر استان های دیگر را ، جهت احتساب سوابق اهداء خون به واحد جذب ، آموزش و حفظ اهدا کنندگان تحویل و کارت شناسائی اهدا کنندگان مستمر دریافت نمایند.
دفتر آموزش، جذب و حفظ اهداكنندگان